Logi sisse

Kasutamisleping

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja Cosolie OÜ (edaspidi Cosolie OÜ) teiselt poolt (Kasutaja ja Cosolie OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas Abivaja (edaspidi Abivaja).

Registreerides ja asudes kasutama Abivaja internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:

 • ta on vähemalt 16-aastane
 • tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud Abivaja kasutamiseks
 • ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
 • ta on Abivaja lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

Tingimused

1. Definitsioonid

1.1. Abivaja — www.Abivaja.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond.

1.2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud Abivaja internetikeskkonnas.

1.3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto Abivaja internetikeskkonnas.

1.4. Teenus — kasutajale Cosolie OÜ poolt osutatav teenus.

1.5. Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Abivaja teenuste eest.

1.7. Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Cosolie OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.

1.8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.

1.9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe, kuulutuste reeglid, teenuste hinnakiri

1.10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.

2. Cosolie OÜ vastutus, õigused ja kohustused

2.1. Cosolie OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning AbiVaja internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.

2.2. Cosolie OÜ ei vastuta kõigis AbiVaja kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.

2.3. Cosolie OÜ ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.

2.4. Cosolie OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust AbiVaja internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.

2.5. Cosolie OÜ omab õigust ühepoolselt muuta AbiVaja internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest AbiVaja internetikeskkonnas.

2.6. Cosolie OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende AbiVaja internetikeskkonnas avaldamisest.

2.7. Cosolie OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad AbiVaja, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid, ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).

2.8. Cosolie OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.

2.9. Cosolie OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.

2.10. Cosolie OÜ kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Cosolie OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist AbiVaja internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Cosolie OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.

3. Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused

3.1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest AbiVaja internetikeskkonnas.

3.2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada AbiVaja internetikeskkonnas ainult ühte kontot.

3.3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud AbiVaja internetikeskkonnas.

3.4. Kasutaja kohustub käituma AbiVaja internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

3.5. Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama AbiVaja internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.

3.6. Kasutaja kohustub kasutama AbiVaja internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.

3.7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta AbiVaja internetikeskkonnas.

3.8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Cosolie OÜ-le kõikidest probleemidest AbiVaja internetikeskkonna kasutamisel.

3.9. Kasutaja on kohustatud informeerima Cosolie OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.

3.10. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Cosolie OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid AbiVaja internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest AbiVaja internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.

4. Poolte vastutus

4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.

5. Privaatsus

5.1. Kasutaja annab oma nõusoleku Cosolie OÜ–le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.

5.2. Kasutajal on alati võimalus loobuda Cosolie OÜ poolt edastatud teadete saamisest.

5.3. Cosolie OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

6. Lepingu rikkumine

6.1. Lepingu rikkumine on:

6.1.1. Abivaja internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Cosolie OÜ nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.

6.1.2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);

6.1.3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Cosolie OÜ eelneva nõusolekuta;

6.1.4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);

6.1.5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada AbiVaja internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;

6.1.6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;

6.1.7. Abivaja internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;

6.1.8. kõik muu tegevused, mis kahjustavad Abivaja internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad AbiVaja internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Cosolie OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.

6.2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Cosolie OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.

6.3. Abivaja internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Cosolie OÜ-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.

6.4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Cosolie OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.

7. Muud tingimused

7.1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Cosolie OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.

7.2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.

7.3. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.

7.4. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Cosolie OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.

7.5. Juhul kui AbiVaja internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Cosolie OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab AbiVaja kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates AbiVaja internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

7.6. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Cosolie OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Cosolie OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Cosolie OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Cosolie OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.

7.7. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.

8. Broneerimise süsteemi kasutamine

8.1. Broneerimissüsteem on võimalus saata teenuse broneerimise päring. Teenusepakkuja näeb külastaja päringut ja võtab temaga ühendust. Teenusepakkuja kinnitab broneeringu või pakub külastajale uut aega.

9. Teenusepakkuja ja Klient

9.1.  Cosolie OÜ ei vastuta suhtlusprotsessi, teenuste tasumise ega nendevaheliste probleemide lahendamisel eest. Cosolie OÜ ei vastuta:

 • veebilehe kaudu olevate teenuste kvaliteedi ega omaduste eest;
 • teenusepakkuja poolt veebilehel avaldatava informatsiooni tõele vastavuse eest;
 • teenusepakkuja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

9.2. Klient maksab otse teenusepakkujale. AbiVaja kaudu ei toimu müüja ja ostja vahel mingeid rahalisi tehinguid.

10. Kuulutuse lisamise protsess

10.1. “10 reeglit, kuidas vormistada õigesti lehekülg teie teenusega

10.2. Pärast kuulutuse vormistamist täitke kontaktandmete väljad.

10.3. Valige makseviis.

11. Teenuste hind ja nende eest tasumine

11.1. Registreerumine on tasuta. Kuulutuse lisamine:

 • Põhipakett: 5€ / 2 kuud
 • Preemiumpakett: 9€ / 2 kuud

Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Cosolie OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.

11.2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil:

 • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
 • Paypal
 • Visa/Mastercard kaardimaksed

Makseid (Eesti pangalingid ja Visa/Mastercard kaardimaksed) vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Cosolie OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Cosolie OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

11.3. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.

11.4. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.

12. Taganemisõigus

12.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kasutajal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Cosolie OÜ tagastab tellimuse maksumuse Kasutaja arveldusarvele esimesel võimalusel.

13. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

13.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

13.2. Cosolie OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.